Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία , πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο του OHSAS 18001 .Επιπλέον, για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, διαμορφώνουμε συγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και, το οποίο ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες του κάθε project.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι οι εξής:

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ

κατασκευαστικές μεθόδους που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού του προσωπικού και ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή, και το περιβάλλον σεβόμενοι παράλληλά την κείμενη νομοθεσία.

ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ

μηδενικά ατυχήματα και μηδενικά επικίνδυνα συμβάντα.

ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΜΕ

μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα προστασίας της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα λειτουργείας μας και να εξασφαλίσουμε ότι εργαζόμενοι, διοίκηση, συνεργάτες και υπεργολάβοι ακολουθούν απαρέγκλιτα το μότο μας: ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!

ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ

σαφείς απαιτήσεις για την ενάσκηση της διοίκησης σε θέματα προστασίας της Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος και να αναθέσουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες γατί την πλήρωση αυτών των κριτηρίων.

ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

ένα σύστημα διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που μας τροφοδοτεί με δεδομένα για όλους τους τομείς και τις συνθήκες της κατασκευαστικής μας δραστηριότητας.

Πέραν του εταιρικού συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος

το σύνολο του εργατικού δυναμικού μας έχει εκπαιδευτεί και
πιστοποιηθεί στην τήρηση των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας από το ΙΒΕΠΕ

Αποτέλεσμα….

[DateCounter startdate=”2013-10-04″ endDate=”now” format=”Days”]

ημέρες χωρίς ατύχημα!