Για κάθε έργο, που αναλαμβάνουμε

η εταιρεία μας αναπτύσσει σχέδιο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας , στο οποίο ενσωματώνει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις προδιαγραφές του πελάτη, κάθε τρίτου συμβεβλημένου μέλους και των φορέων επιθεώρησης. Το σχέδιο αυτό καθορίζει σαφή κριτήρια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εφαρμοζόμενα σε όλα τα επίπεδα κα τις φάσεις της λειτουργίας μας.

"Η συμμόρφωση με τα σχέδια διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου είναι το μέσο για:"

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ

τις δεξιότητες και να επιτύχουμε την διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας

ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ

τις κακοτεχνίες και να ελαχιστοποιήσουμε τις ανακατασκευές

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ

ότι οι εργασίες που εκτελούμε είναι σύμφωνες με το σύνολο των συμβατικών εγγράφων

ΝΑ ΔΙΑΠΡΕΨΟΥΜΕ

σε κάθε επιθεώρηση από οποιονδήποτε και ανά πάσα στιγμή

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ

εξειδικευμένους και εστιασμένους στη ποιότητα υπεργολάβους και προμηθευτές

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ

ότι τηρούνται όλες οι εγγυήσεις και τα χρονοδιαγράμματα

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων υπό τους πλέον αξιόπιστους Κώδικες και Προδιαγραφές, όπως ενδεικτικά τους ASME,DIN,EN,ANSI, API κ.α. και κατέχει ένα σημαντικό αριθμό πιστοποιήσεων (PWR,WPS,WPQ κ. α ).